Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). W związku z KASYX Jolanta Piwińska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostosowała swoje regulaminy, które wchodzą w życie dzisiaj. W razie konieczności przy najbliższym kontakcie uprzejmie prosimy Państwa o uaktualnienie swoich danych.
W nawiązaniu do w/w rozporządzenia KASYX Jolanta Piwińska prosi o zapoznanie się z przygotowaną klauzulą informacyjną.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, KASYX Jolanta Piwińska informuje, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest KASYX Jolanta Piwińska z siedzibą przy ul. Portowej 10, 44-100 Gliwice, tel. 605 554 303 (dalej jako Kasyx).
2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: kasyx1@o2.pl
3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o współpracy oraz wystawienia faktury.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi prawne lub IT.
6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez Kasyx, tj.: w zakresie realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).
9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kasyx danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Komentarze są wyłączone.